دسته‌بندی نشده

فلسفه وجودی دانش جیوتیش و تفسیر چارت تولد

فلسفه وجودی دانش جیوتیش و تفسیر چارت تولد بر این است تا شما را به بهترین نسخه وجودی تان برساند، با ترسیم چارت تولد و پتانسیل های مربوط به آن می توانیم به خودشناسی برسیم، استعدادهای خود را بهتر بشناسیم و بدانیم چه زمانی می بایست برای چه اقدامی دست به کار شویم، چارت تولد شامل ۱۲ خانه است که هر خانه وضعیت یکی از حوزه های زندگی شما را نشان می دهد و منجم کاردان می تواند با ترسیم چارت شما به تفسیر اطلاعات درون آن خانه بپردازد.

خانه ی اول چارت تولد به وضعیت سعاتمندی،ظاهر و سلامت شما را نشان می دهد.
خانه دوم وضعیت ثروت و زمان رسیدن به ثروت و سرمایه گذاری مالی را نشان می دهد.
خانه سوم به وضعیت ترسیم وضعیت شما با خواهربرادران و شجاعت و سفرها می پردازد.
خانه چهارم به وضعیت اموال منقول و غیرمنقول – روابط با مادر و خانه پدری اختصاص دارد.
خانه پنجم به وضعیت ماجراهای عشقی، زمان و نحوه وقوع آنها اشاره دارد.
خانه ششم به وضعیت بیماری ها و دشمنان اشاره دارد.
خانه هفتم، ازدواج(ها)، موفقیت ازدواج، طلاق و زمان وقوع و مشخصات همسر را تبیین می کند.
خانه هشتم به زندگی جنسی و خطرات می پردازد.
خانه نهم به رسالت زندگی، دارما و تحصیلات عالیه می پردازد.
خانه دهم به وضعیت شغلی و حرفه ای ، موفقیت یا شکست، پدر و زمان بندی های آن می پردازد.
خانه یازدهم به درآمدها و دوستان نزدیک اشاره دارد.
خانه دوازدهم به هزینه ها، بیمارستان و زندان و از دست دادن ها اشاره دارد.